Van 1 dag tot 24 maanden

Gratis annuleren

Duidelijke prijzen

Algemene voorwaarden

Gevestigd aan de Draaiing 3 (8072TC) te Nunspeet. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Veluwe en Twente onder nummer 61089982
Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen, zowel in meervoud als in enkelvoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.       Flexibelopweg BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flexibelopweg B.V., gevestigd aan de Industrieweg 58b te (8071 CV) Nunspeet, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Veluwe en Twente onder nummer 61089982, dan wel haar vertegenwoordigers, optredend als verlener van diensten.

2.       Klant: de (al dan niet vertegenwoordigde of vertegenwoordigende) natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Flexibelopweg BV alsmede iedere organisatie waarmee klant in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.

3.       Diensten: alle werkzaamheden en leveringen welke door Flexibelopweg BV worden aangeboden of in opdracht van klant worden verrichten of geleverd.

4.       Object: de roerende zaak ten aanzien waarvan tussen Flexibelopweg BV en klant een overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.       Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Flexibelopweg BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2.       Eventuele algemene voorwaarden van de klant, hoe dan ook genaamd, worden door Flexibelopweg BV uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Flexibelopweg BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3.       Wanneer door Flexibelopweg BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Flexibelopweg BV de onderhavige voorwaarden toepast.

4.       Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Flexibelopweg BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de klant een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen van aansprakelijkheid.

5.       Indien met de klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Flexibelopweg BV gesloten overeenkomst.

6.       Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Flexibelopweg BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Flexibelopweg BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

7.       Flexibelopweg BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

8.       De klant met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Flexibelopweg BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.       In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de klant en Flexibelopweg BV gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1.       Alle aanbiedingen en offertes van Flexibelopweg BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.       De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Flexibelopweg BV opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Flexibelopweg BV haar aanbieding baseert.

3.       Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Flexibelopweg BV binden Flexibelopweg BV niet.

4.       Een samengestelde prijsopgave verplicht Flexibelopweg BV niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

5.       De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Flexibelopweg BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder transportkosten en kosten voor verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 4. Duur en prijs

1.       De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de prijs zoals in de overeenkomst is vermeld.

2.       Tenzij in de tussen partijen gesloten overeenkomst een andere meerprijsregeling is opgenomen, kan wijziging van het in de overeenkomst opgenomen aantal kilometers aanleiding geven tot tussentijdse herziening van de prijs.

3.       De extra kilometers, bepaald op basis van de registratie van de eventueel op het object aanwezige kilometerteller, worden, tenzij een andere meerprijsregeling in de tussen partijen gesloten overeenkomst is opgenomen, tegen de in de overeenkomst gemelde meerprijs berekend en komen, met terugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging, ten laste van klant.

4.       Indien de overeenkomst langer duurt dan één (1) jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de prijs op basis van het indexcijfer voor de overige zakelijke dienstverlening, meer in het bijzonder het indexcijfer voor huur en lease (77), waarbij geldt dat 2010 = 100, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 5. Aflevering

1.       Het object wordt aan de klant afgeleverd af bedrijf te Nunspeet, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De eventuele kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van klant. Vanaf het moment van aflevering is het object en het gebruik van het object voor rekening en risico van klant.

2.       Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Eigendom

1.       De eigendom van het object berust bij Flexibelopweg BV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alles wat door of vanwege klant op het object wordt gemonteerd of aangebracht wordt daardoor eigendom van Flexibelopweg BV.

2.       Klant is niet bevoegd het object te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij Flexibelopweg BV hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 7. Gebruik

1.       Klant heeft het object in goede staat van onderhoud ontvangen.

2.       Klant zal het object uitsluitend persoonlijk gebruiken, dan wel het object uitsluitend laten gebruiken door personen die daartoe voldoende gekwalificeerd en/of gediplomeerd zijn.

3.       Klant is gehouden al datgene te doen of na te laten wat een goede huisvader behoort te doen of na te laten, hetgeen onder meer inhoudt:

a.        dat klant het object op geen andere wijze gebruikt dan voor het doel waarvoor het object kennelijk dient, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften;

b.       dat klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexibelopweg BV, geen veranderingen of wijzigingen in het object aanbrengt;

c.        dat klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexibelopweg BV, geen reclame of andere teksten aanbrengt op het object;

d.       dat klant het object, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexibelopweg BV, op welke grond dan ook niet aan derden in gebruik afstaat;

e.       dat klant alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het object;

f.         dat klant het object doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde onderhoud voor behoud van de goede werking geeft.

4.       Het is klant niet toegestaan het object te gebruiken:

a.        voor deelname aan autosportactiviteiten, waaronder het rijden op circuit of slipbaan;

b.       voor het vervoer van goederen en/of personen in strijd met douanewetten en andere wettelijke bepalingen van de landen waar het object zich begeeft;

c.        onder invloed van alcohol, hard- en softdrugs of medicijnen die de rijvaardigheid van de bestuurder kunnen beïnvloeden;

d.       in strijd met het maximaal vastgestelde of geldende laadvermogen en/of trek(haak)belasting;

e.       in strijd met de ter plaatse geldende wet- en regelgeving.

5.       Klant is verplicht Flexibelopweg BV onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het object constateert. Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade die Flexibelopweg BV lijdt als gevolg van nalatigheid van klant ter zake van de meldingsplicht.

6.       Indien de klant geen gebruik kan maken van het object, komt dit voor zijn rekening en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichting(en).

Artikel 8. Inspectie en onderhoud

1.       Klant verplicht zich op verzoek van Flexibelopweg BV het object voor inspectie ter beschikking te stellen. Klant geeft Flexibelopweg BV op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen te betreden waar het object zich bevindt, ter inspectie of terugname van het object.

2.       Het onderhoud van het object komt voor rekening van Flexibelopweg BV, met uitzondering van het dagelijks onderhoud zoals het controleren van banden(spanning) en verlichting van het object vóór, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor het object bedoeld is. De voor de goede werking van het object benodigde brandstof en verbruikszaken komen eveneens voor rekening van klant.

3.       Klant stelt het object in gereinigde staat ter beschikking voor het door Flexibelopweg BV uit te voeren regelmatige onderhoud. Klant zal het object gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan Flexibelopweg BV ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.

4.       Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Flexibelopweg BV. Indien Flexibelopweg BV geen toestemming heeft gegeven komen de kosten van reparatie voor rekening van klant, onverminderd het recht van Flexibelopweg BV om in geval er sprake is van schade volledige schadevergoeding te vragen.

Artikel 9. Schade en herstel

1.       Voor het object is indien van toepassing een WA verzekering afgesloten. In geval van schade aan derden (WA schade) heeft klant het in de overeenkomst overeengekomen eigen risico te voldoen. In bepaalde gevallen kan Flexibelopweg BV van de klant verlangen dat klant een aanvullende (trailer)verzekering afsluit.

2.       Klant is jegens Flexibelopweg BV aansprakelijk voor alle schade aan het object waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

3.       Alle kosten van reparatie en herstel van schade of gebreken aan het object zijn voor rekening van de klant, tenzij die schade of gebreken het gevolg zijn van normale slijtage. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Flexibelopweg BV is het de klant niet toegestaan opdracht te geven tot reparatie of herstel. Klant is verplicht eventuele schade en/of gebreken onmiddellijk aan de Flexibelopweg BV te melden.

4.       Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het object, zet klant het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Flexibelopweg BV. Laat klant (tijdig) overleg met Flexibelopweg BV na, dan komt of blijft schade als gevolg van een voortgezet gebruik voor rekening van de klant.

5.       Klant is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, door het (gebruik van het) object toegebracht of ontstaan.

6.       Klant vrijwaart Flexibelopweg BV volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het object.

Artikel 10. Beëindiging overeenkomst

1.       Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken.

2.       Als de overeengekomen periode verstrijkt zonder dat de overeenkomst feitelijk is beëindigd in de vorm van teruggave van het object, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor dezelfde periode en onder dezelfde condities voortgezet.

3.       Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.       Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze worden beëindigd door opzegging.

5.       Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van de navolgende opzegtermijn:

a.        Indien de overeenkomst korter dan zes (6) maanden heeft geduurd, bedraagt de opzegtermijn één (1) week;

b.       Indien de overeenkomst langer heeft geduurd dan zes (6) maanden, bedraagt de opzegtermijn twee (2) weken; en

c.        Indien de overeenkomst langer heeft geduurd dan twaalf (12) maanden, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand.

6.       De klant is verplicht bij het einde van de overeenkomst het object in goede staat van onderhoud, bedrijfsklaar en zonder gebreken aan de Flexibelopweg BV af te geven. Indien naar het oordeel van v Flexibelopweg BV het object bij het inleveren niet schoon is, is Flexibelopweg BV gerechtigd het object te (laten) reinigen en de kosten daarvan aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 11. Vergunningen en wettelijke verplichtingen

Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van eventueel noodzakelijke vergunningen en naleving van wettelijke voorschriften ter zake van het gebruik van het object. Alle kosten, waaronder begrepen belastingen, in- en uitvoerrechten en registratiekosten, welke uit het gebruik van het object of het vervoer daarmee voortvloeien, zijn voor rekening van de klant, met dien verstande dat, voor zover de overeenkomst ziet op de huur van een truck, het eurovignet bij de huurprijs is inbegrepen en door de Flexibelopweg BV aan de klant ter beschikking zal worden gesteld.

Artikel 12. Rechten van derden op het object

1.       Indien derden ten opzichte van het object rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal de klant Flexibelopweg BV daarvan terstond op de hoogte brengen en die derden terstond doen blijken van de eigendom van Flexibelopweg BV. Indien het object door maatregelen van derden uit de macht van de klant mocht geraken, zal de klant de Flexibelopweg BV daarvan binnen vierentwintig (24) uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen.

2.       Klant verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het object bij een derde kan (komen) te berusten of dat het object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van hetgeen deze derde van de Flexibelopweg BV te vorderen heeft of mocht hebben.

3.       Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige overeenkomst zal klant het object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat klant zich daarbij op enige retentie kan beroepen, doch niet eerder dan nadat de klant Flexibelopweg BV onverwijld van het verzoek van de derde in kennis heeft gesteld, indien en zodra de derde afgifte van het object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Flexibelopweg BV jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

4.       Indien de situatie van lid 3 van dit artikel zich voordoet en de derde het gebruik van het object door klant zou willen continueren, is klant verplicht om op eerste verzoek van de derde een overeenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst en onder gelijkluidende condities.

5.       Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 van het Burgerlijk Wetboek geheel uit.

6.       Het hiervoor in lid 2 tot en met 5 opgenomen derdenbeding kan noch door klant, noch door Flexibelopweg BV worden herroepen.

7.       Indien sprake is van een situatie als bedoeld in lid 3 van onderhavig artikel zal Flexibelopweg BV nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade die wordt geleden door de klant als gevolg van de afgifte van het object.

Artikel 13. Facturatie, betaling(stermijn) en bezwaar

1.       Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Flexibelopweg BV aan te geven bank- of girorekening in de valuta waarin is gefactureerd en zonder verrekening, korting en/of opschorting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.       Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

3.       De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Flexibelopweg BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de klant. In dat geval is de klant een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Indien de werkelijk door Flexibelopweg BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

4.       Het niet (tijdig) voldoen aan enige (betalings)verplichting door een derde jegens de klant, geeft de klant niet het recht zijn (betalings)verplichting jegens Flexibelopweg BV niet na te komen dan wel deze op te schorten.

5.       Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient de klant uiterlijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Flexibelopweg BV kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

6.       In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Flexibelopweg BV en de verplichtingen van de klant jegens Flexibelopweg BV onmiddellijk opeisbaar.

7.       Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.       Flexibelopweg BV is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1.       Indien Flexibelopweg BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Flexibelopweg BV daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Flexibelopweg BV beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst een doorlooptijd heeft van meer dan zes (6) maanden, dan is de aansprakelijkheid van Flexibelopweg BV verder beperkt tot het door de klant aan Flexibelopweg BV betaalde bedragen in de zes (6) maanden direct voorafgaande aan het ontstaan van de schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.        de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

b.       De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Flexibelopweg BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Flexibelopweg BV kunnen worden toegerekend.

c.        Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2.       Flexibelopweg BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige (op)levertermijn.

3.       De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Flexibelopweg BV.

Artikel 15. Overmacht

1.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onvoorziene, langdurige ziekte van het personeel van Flexibelopweg BV en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Flexibelopweg BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Flexibelopweg BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2.       Flexibelopweg BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Flexibelopweg BV haar verbintenis had moeten nakomen.

3.       Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Flexibelopweg BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Flexibelopweg BV niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.       Indien Flexibelopweg BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.       Op alle door Flexibelopweg BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Flexibelopweg BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Flexibelopweg BV met klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Versie:

20 juni 2014

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, gedeeltelijk noch als geheel, worden vermenigvuldigd of geëxploiteerd. Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.nl/